tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka adwokata Szymona Dubel w Katowicach oferuje Państwu doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prywatnego prawa gospodarczego (prawa handlowego).

 

Prawo handlowe to określenie dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne zwane również prawem handlowym. To gałąź prawa regulująca stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego w szczególności stosunki cywilne z udziałem profesjonalistów – przedsiębiorców.

 

Tematyka ta poruszona jest głównie w księdze trzeciej – zobowiązania – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) jak również w przepisach Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037 z późn. zm.).

 

Stosownie zaś do treści art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U.2015.127 z późn. zm.), Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Ponadto sprawami gospodarczymi są sprawy:

 • określone powyżej, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;
 • ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.);
 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 • między organami przedsiębiorstwa państwowego;
 • między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
 • z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egzekucyjnemu, obejmującemu roszczenia, które, gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów gospodarczych;
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodarczych;
 • o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu;
 • inne, przekazane przez odrębne przepisy.

 

 

Kancelaria Adwokacka adwokata Szymona Dubel w Katowicach, oferuje Państwu, m.in.

 

 • obsługę prawną przedsiębiorców (obsługa prawna firm),
 • doradztwo dla przedsiębiorców i firm,
 • pomoc w rejestrowaniu spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie umów nazwanych jak i nienazwanych w sposób aby jak najlepiej chroniły one Państwa interesy,
 • opiniowanie przedstawionych Państwu projektów umów - wprowadzenie poprawek realizujących zamierzenia oraz zabezpieczających Państwa interesy w razie ewentualnego sporu,
 • negocjowanie treści umów na Państwa korzyść,
 • asystę i doradztwo przy podpisywaniu umów,
 • sporządzanie opinii prawnych i analiz prawnych,
 • doradztwo w zakresie optymalnego doboru właściwych kroków celem jak najlepszej realizacji założonych przez Państwa celów w oparciu o dostępne możliwości prawne,
 • opiniowanie innych przedstawionych przez Państwa dokumentów i zagadnień.

 

 

Ponadto Kancelaria Adwokacka adwokata Szymona Dubel w Katowicach oferuje Państwu reprezentację w tzw. sprawach gospodarczych:

 

 

 

Adwokat Szymon Dubel.

kom. 795 11 75 74

 

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Wojewódzka 15/3

40-026 Katowice

 

Kancelaria Adwokacka w Olkuszu

Plac Konstytucji 3 Maja 3/10

32-300 Olkusz