tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Dubel specjalizuje się w sprawach karnych.

 

Adwokat Szymon Dubel w sposób szczególny żywi zamiłowanie do tej materii, a to z uwagi na długoletnie zainteresowanie tą dziedziną prawa, podejmowane decyzje w toku zdobywanego wykształcenia, doświadczenie wyniesione z sali sądowej oraz stosowane innowacyjne metody obrony.

 

W trakcie studiów magisterskich podjąłem decyzję o zgłębieniu swej wiedzy z zakresu tematyki karnej poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach studiów magisterskich uczęszczałem na seminarium z procedury karnej prowadzone przez prof. dra hab. Kazimierza Marszała. Pod kierunkiem mojego promotora sporządziłem i obroniłem pracę magisterską pt. „Skarga odwoławcza w polskim procesie karnym”, w której to pracy poruszono tematykę dotyczącą apelacji karnej - środka odwoławczego przysługującego od wyroków karnych wydawanych przez sądy orzekające w I instancji.

 

Po zakończeniu studiów magisterskich kontynuowałem swoje zainteresowanie procedurą karną poprzez uczestnictwo i zakończenie studiów doktoranckich na WPIA UŚ w trakcie których, również pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Marszała, koncentrowałem się na tematyce związanej z zagadnieniem przyznania się oskarżonego do winy oraz jego wpływu na dalszy bieg polskiego procesu karnego.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Dubel oferuje Państwu, m.in.

 

 

 

  • reprezentację interesów oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania sądowego (m.in. sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, udział w postępowaniu jurysdykcyjnym, zgłoszenie wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, inne wnioski mające na celu ochronę prawnie chronionego interesu pokrzywdzonego, dochodzenie kompensaty od Skarbu Państwa),

 

  • reprezentację interesów oskarżyciela prywatnego w toku postępowania sądowego (m.in. wniesienie prywatnego aktu oskarżenia, wzajemny akt oskarżenia przeciwko osobie wykonującej już uprawnienia oskarżyciela prywatnego, reprezentacja w toku postępowania),

 

  • obronę i reprezentację skazanego w postępowaniu wykonawczym (m.in. wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, wnioski o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego, wnioski o rozłożenie grzywny na raty, wnioski o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, wnioski o zatarcie skazania, dozór elektroniczny),

 

  • w sposób szczególny kancelaria oferuje swe usługi polegające na sporządzeniu i wywiedzeniu apelacji karnej od wyroku sądu I instancji, który w ocenie strony został wydany z naruszeniem prawa materialnego, procedury karnej bądź został oparty o błędne ustalenia faktyczne.

 

Adwokat Szymon Dubel.

kom. 795 11 75 74

 

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Wojewódzka 15/3

40-026 Katowice

 

Kancelaria Adwokacka w Olkuszu

Plac Konstytucji 3 Maja 3/10

32-300 Olkusz