tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Adwokacka adwokata Szymona Dubel oferuje Państwu doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Adwokat Szymon Dubel podejmuje się reprezentacji zarówno pracowników jak i pracodawców.

 

Stosownie do art. 476 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t. z późn. zm.), Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane; o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy; o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy; o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Natomiast zgodnie z art. 476 § 2 i 3 kpc, Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: ubezpieczeń społecznych; emerytur i rent; innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz sprawy ze stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 461 § 1 kpc, Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Natomiast stosownie do § 2, W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

 

Kancelaria oferuje Państwu, m.in. doradztwo i reprezentację w sprawach:

 

 • o zapłatę zaległych wynagrodzeń, odpraw, dodatków z tytułu pracy w porze nocnej, wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych,
 • o ustalenie prawa do premii,
 • dotyczących kar porządkowych,
 • o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy,
 • o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z wypadkiem przy pracy, o zapłatę renty uzupełniającej z tytułu wypadku przy pracy,
 • dotyczących naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (z tytułu dyskryminacji w pracy),
 • o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o nawiązanie stosunku pracy (o ponowne zatrudnienie, np. z powodu tymczasowego aresztowania),
 • o nawiązanie stosunku pracy w wykonaniu umowy przyrzeczonej (przedwstępnej),
 • o wygaśnięcie stosunku pracy,
 • o rozwiązanie stosunku pracy,
 • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
 • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • dotyczących świadectwa pracy (sprostowanie świadectwa pracy, o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania świadectwa pracy w terminie),
 • o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego i zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego,
 • o dopuszczenie do pracy po urlopie wychowawczym lub po zakończonym zwolnieniu lekarskim,
 • o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • o zwrot kosztów z tytułu odwołania z urlopu,
 • o ustalenie ugody zawartej z pracownikiem lub pracodawcą za nieważną,
 • o uznanie za bezskuteczne oświadczenia woli w sprawach pracowniczych złożonego pod wpływem błędu,
 • o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia,
 • o odszkodowanie związane z odpowiedzialnością materialną pracownika za mienie powierzone lub odszkodowanie za inną szkodę wyrządzoną pracodawcy, w tym w mieniu zakładu,
 • o odszkodowanie z tytułu naruszenia umowy o zakazie konkurencji,
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej z winy pracownika.

 

Ponadto Kancelaria oferuje m.in.

 

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy.

 

Adwokat Szymon Dubel.

kom. 795 11 75 74

 

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Wojewódzka 15/3

40-026 Katowice

 

Kancelaria Adwokacka w Olkuszu

Plac Konstytucji 3 Maja 3/10

32-300 Olkusz